< Vedtekter - Gåping IL
 


KLUBBVEDTEKTER (revidert pr. 07.02.2010)

§ 1 Gåping skal ha som formål å drive fysisk aktivitet året rundt, inne og ute, samt sosial avkobling gjennom selskapelige aktiviteter. 

§ 2 Klubbens hovedkontor er Formanns residens i vår hjemlige kommune. 

§ 3 Nye styremedlemmer opptas kun ved enstemmighet. Et eventuelt avslag kan ikke ankes.
Ved upassende oppførsel kan medlemmene idømmes refs eller ekskludering på kortere eller lengre tid. Medlemmene plikter å ta disse dommer til følge. 

§ 4 Medlemskontingent, i størrelsesorden fastsatt på Årsmøte, betales i henhold til gjeldende frister. Medlemskontingent dekker administrative kostnader og andre forefallende kostnader sentralt i klubben. 

Medlemmene betaler kontingenter for de aktiviteter de deltar i, ut fra vedtatte regler for den enkelte aktivitet. 

Medlemmene plikter å stille med korrekt antrekk og utstyr til den respektive aktivitet. Dersom man låner utstyr fra andre medlemmer, er det en selvfølge at dette erstattes ved en eventuell ødeleggelse eller skade.

§ 5 Det avholdes årlig to obligatoriske styremøter i fuktige og konfidensielle omgivelser med absolutt møteplikt. Så sant mulig legges disse til følgende datoer:

Sommerfest: Første fredag i juni.
Årsmøte: Siste fredag i januar. 

Julebord for alle medlemmer: Siste fredag før lillejulaften. Øvrige styremøter avholdes etter behov. Aktuelle og viktige saker avgjøres med 2/3 flertall.
Vårfest for alle med knytning til Gåping IL avholdes samme dag som vi løper Hollmenkollstafetten.

§ 6 STRENGT HEMMELIG 

§ 7 Gjester kan selvsagt delta på Gåpings aktiviteter, men plikter da å følge de regler som er vedtatt, og oppføre seg som en sann Gåper. Det medlemmet som tar med en gjest, har ansvaret for å informere gjesten om vedtekter klubben har ved den respektive aktivitet. 

Følgende styremedlemmer er registrert i Gåping IL pr. mars 2009

1. Formann / Truls A. H. Hansen
2. Nestformann / Trond Kvale
3. Trener / Steinar Hope
4. Oppmann / Trond H. Hansen
5. Materialforvalter / Kenneth Horni
6. Festgeneral / Lars Lindal
7. Økonomisjef / Morten Henriksen
8. Arenasjef / Per Christian Søiland
9. PR-sjef / Christian Jahr
10. IT-sjef/ Bjørn Bakke